infromacja dla rodziców uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I- go stopnia (zawodowa),

którzy nie ukończą do końca roku kalendarzowego 2020 15 lat.

W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego. Uczniowie kończący w tym roku szkolnym szkołę podstawową są dziećmi z roczników 2005 i 2004, czyli mogą być między 13-15 rokiem życia, dlatego też należy zwrócić uwagę w jakiego typu szkołach będą kontynuowały naukę. Szczególnie uczniowie, którzy nie ukończyli 15 roku życia ponieważ aktualnie zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
W przypadku szkół gdzie będzie przygotowanie zawodowe pamiętać trzeba, iż takich uczniów obowiązywać będą zasady zatrudnienia młodocianych. Dlatego też, zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 191. Zasady zatrudniania młodocianych, należy zwrócić uwagę kogo wolno zatrudnić oraz na jakich zasadach.

 • 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
  1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
  2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
  § 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
  § 21Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
  § 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
  § 23. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  § 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 Rodziców uczniów zgłaszanych na badanie do naszej poradni pod tym kątem prosimy o dostarczenie:

- zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie.