WAŻNE: Wszystkie osoby zgłaszane przez rodziców/opiekunów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej identyfikowane są poprzez numer PESEL, który obowiązkowo należy podać w zgłoszeniu uczennicy/ucznia.Zgłoszenia


Wnioski


Pozostałe druki

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA ORZECZENIA O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM oraz WWRD:

AKTUALNE zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 3 miesiące od momentu wydania). Zaświadczenia lekarskie przyjmujemy na nowym druku (należy go wydrukować i przedstawić lekarzowi do uzupełnienia).
Opinia ze szkoły
Dodatkowe opinie specjalistów (logopeda, SI, psycholog) - nieobowiązkowe

Uwaga: w/w dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu w komplecie.

W przypadku wydania orzeczenia o kształceniu specjalnym, gdy wydane było orzeczenie na poprzedni etap edukacyjny:

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU)