Biblioteka jako placówka wspomagająca procesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizuje szereg usług:

  • umożliwia dostęp do bogatego księgozbioru z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, jak również udostępnia literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania,
  • daje możliwość korzystania z bogatej oferty aktualnych czasopism z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyk nauczania i bibliotekoznawstwa,
  • udostępnia filmy edukacyjne, programy oraz gry komputerowe, stanowiące pomoc w prowadzeniu zajęć,
  • realizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół i przedszkoli, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców,
  • realizuje działalność kulturalną (spotkania, wystawy, prelekcje, konkursy


Wczoraj i dziś - historia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej

Powstanie skarżyskiej Biblioteki Pedagogicznej wiązało się z rozwojem bibliotek pedagogicznych w Polsce, który nastąpił w latach 50. XX wieku. W 1951 roku ówczesne Ministerstwo Oświaty zatwierdziło statut, który określił cele i zadania tego typu placówek, jako służących kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz pedagogizacji społeczeństwa. Jednocześnie wydano zarządzenie dotyczące tworzenia bibliotek


Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej służy pomocą w spełnianiu potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania, jak również w prowadzeniu działalności związanej z oświatą i wychowaniem.

Biblioteka służy również wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, jak również potrzebom mieszkańców