Wykaz nowości książkowych (kwiecień 2022)

  1. Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. – Warszawa : Difin, 2022 »»»
  2. Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. – Wyd. 2. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021 »»»
  3. Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. – Wyd. 1, 6 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016 »»»
  4. Patologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 »»»
  5. Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia / Elżbieta Turska. – Warszawa : Difin, 2020 »»»
  6. Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej /


Wykaz czasopism aktualnie prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (rok 2022)

Aura– miesięcznik popularno-naukowy założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Udziela porad


post 4


ikona książkaBiblioteka gromadzi przede wszystkim wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe – zwykle o charakterze podręczników akademickich – z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk społecznych. Systematycznie uzupełnia się także zbiory z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, literaturoznawstwa, organizacji i zarządzania, marketingu. Obecnie stan księgozbioru liczy 24 tys. egzemplarzy.

 ikona podręcznikiBiblioteka posiada duży zbiór materiałów metodycznych oraz programów nauczania obejmujących wszystkie etapy


Do najcenniejszych zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej należy tzw. kolekcja staffowska. Stanowią ją zbiory dokumentujące życie i twórczość Leopolda Staffa, jego pobyty i śmierć w Skarżysku-Kamiennej oraz lokalne przejawy „pamięci o poecie”.

Staff w ogrodzieStaffowie w ogrodzie przy Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Skarżysku-Kamiennej

Kolekcja staffowska formowała się przez kilkadziesiąt lat. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych stanowił ją, po prostu – materiał dokumentujący twórczość poety (wybory poezji, opracowania) oraz pobyty Staffa