Wykaz czasopism aktualnie prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (rok 2023)

Aura– miesięcznik popularno-naukowy założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół. To miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, adresowany do profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Biblioteka – Centrum Informacji – kwartalnik założony w 2009 jako dodatek do "Biblioteki w Szkole". W prosty i nowoczesny sposób przedstawia nauczycielom bibliotekarzom proces komputeryzacji i cyfryzacji. Nie tylko biblioteki i szkoły, ale również czytelnictwa, edukacji, a nawet życia młodzieży. Sprawia, że Szkolne Centrum Informacji stanie się komputerowym centrum szkoły z prawdziwego zdarzenia, odpowiadającym coraz większym wymaganiom współczesnej młodzieży. Podejmuje zagadnienia związane z organizacją pracy, edukacją w centrum multimedialnym, kształceniem nauczycieli bibliotekarzy, proponowanym modelem biblioteki 2.0, wielorakim wykorzystaniem Internetu, e-learningiem, zjawiskami związanymi z Internetem 2.0, nowymi mediami. Promuje i wspiera proces cyfryzacji bibliotek i stanowi kompendium wiedzy potrzebnej do jego realizacji. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Biblioteka w Szkole– miesięcznik pracowników bibliotek szkolnych o charakterze instrukcyjno-metodycznym, wydawany od 1991 roku. Czasopismo publikuje porady praktyków na temat codziennej pracy w bibliotece, gotowe scenariusze zajęć, konkursów, projektów, porady prawne, materiały repertuarowe (święta, wydarzenia, patroni, rocznice), pomysły na promocję czytelnictwa. Zobacz zasób

Bibliotekarz – miesięcznik dla bibliotekarzy bibliotek różnych typów w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo adresowane szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 roku. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

biologia w szkole  – dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Ukazuje się od 1948 roku. Ideą przewodnią magazynu jest dostarczanie nauczycielom profesjonalnych informacji i nowości z zakresu nauk przyrodniczych oraz sprawdzonych rozwiązań i narzędzi podnoszących efektywność nauczania. Pismo informuje o najnowszych osiągnięciach współczesnej biologii. Prezentuje nowoczesne metody nauczania. Zamieszcza scenariusze lekcji dla wszystkich poziomów nauczania. Proponuje aktywne formy pracy z uczniem, prowadzone często w terenie, powiązane z szeroko pojętą integracją międzyprzedmiotową. (Opis wydawcy). Od stycznia 2023 co drugi numer online. Zobacz zasób

Biuletyn IPN   miesięcznik Instytutu Pamięci Narodowej poświęcony najnowszej historii Polski. Pierwszy numer wydano w 2001 roku. W 2011 pismo zawieszono, w 2016 - wznowiono. Pismo zamieszcza wywiady z historykami, świadkami wydarzeń historycznych, artykuły pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, archiwalne dokumenty i zdjęcia oraz wspomnienia. Zawiera informuje o organizowanych przez IPN konferencjach, uroczystościach i wystawach, głównych przedsięwzięciach badawczych i edukacyjnych, ważniejszych publikacjach. (Opis: Wikipedia). Zobacz zasób

Chemia w szkole – dwumiesięcznik dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych, ułatwiający podnoszenie jakości w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Czasopismo zawiera informacje o najważniejszych osiągnięciach z dziedziny chemii. Publikuje materiały przygotowujące uczniów do egzaminów oraz zadania z olimpiad chemicznych. Wiele uwagi poświęca sprawozdaniom z konferencji. W magazynie znajdują się także wskazówki dotyczące eksperymentów chemicznych i bezpieczeństwa na lekcjach chemii. Wydawany od 1955 roku. (Opis: Publio). Zobacz zasób

Cogito – miesięcznik edukacyjny dla licealistów, przygotowujący do matury z matematyki, języka polskiego, angielskiego, historii. W każdym numerze publikuje arkusze maturalne wraz z komentarzem oraz materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, w tym opracowania wierszy i lektur szkolnych, informacje ze świata liceum i szkoły wyższej, porady dotyczące wyboru studiów, ciekawe artykuły o problemach współczesnej młodzieży. Zawiera także prezentacje dobrej, ambitnej kultury, twórczość literacką młodych. Czasopismo ukazuje się od 1994 roku. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Dyrektor szkoły – miesięcznik dla dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, kadry kierowniczej. Ukazuje się od 1994. To czasopismo dotyczące polityki edukacyjnej oraz praktyki zarządzania i przywództwa w oświacie. W miesięczniku znajdują się informacje dotyczące zadań i obowiązków dyrektora w całym roku szkolnym z podaniem terminów realizacji i podstaw prawnych, podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz egzaminów zewnętrznych, zmian w nadzorze pedagogicznym i wymaganiach wobec szkół i placówek, nowych rozwiązań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, funkcjonowania rad szkół i rad rodziców oraz samorządu uczniowskiego po zmianie przepisów. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Edukacja – kwartalnik o charakterze naukowym, poświęcony współczesnym problemom kształcenia i wychowania oraz perspektywom rozwoju oświaty. Kwartalnik ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Edukacja Wczesnoszkolna – półrocznik przeznaczony dla nauczycieli klas I–III o charakterze dydaktycznym, z położeniem akcentu na współpracę środowiska naukowego i nauczycielskiego. Redaktorzy i autorzy za cel stawiają sobie inspirowanie nauczycieli klas I–III do organizowania aktywizującego dzieci środowiska uczenia się. Każdy numer redagowany jest pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub doradców metodycznych i recenzowany przez specjalistów z danego obszaru tematycznego. Ukazuje się od roku szkolnego 2017/2018. Kontynuacja "Nauczania Początkowego". (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Fizyka w Szkole – dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Zadaniem pisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej. Ukazuje się od 1955 roku. Autorami artykułów są naukowcy, pracownicy wyższych uczelni, nauczyciele. (Opis: Wikipedia). Zobacz zasób

Geografia w szkole – dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ukazujący się od stycznia 1948 roku. Treść czasopisma obejmuje głównie szeroko rozumiane zagadnienia związane z dydaktyką geografii oraz współczesnymi problemami nauk geograficznych. Cennymi materiałami są publikowane gotowe scenariusze lekcji opracowane przez doświadczonych nauczycieli, metodyków oraz dydaktyków geografii. (Opis: Wikipedia). Zobacz zasób

Głos Nauczycielski – tygodnik społeczno-oświatowy, organ prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wydawany od 1917 roku. Publikuje materiały z zakresu oświaty i wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP. (Opis: Wikipedia). Zobacz zasób

Guliwer – kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży, ukazujący się od 1991 roku. Na łamach periodyku publikowane są teksty historyczno-literackie, artykuły o klasyce dziecięcej, wywiady z autorami oraz z ilustratorami książek, rozmowy z wydawcami i redaktorami czasopism dziecięcych, recenzje nowości oraz ważniejszych wznowień oraz artykuły dotyczące doświadczeń bibliotekarzy i nauczycieli we wspieraniu czytelnictwa. Numery specjalne poświęcone są literaturze dla dzieci i młodzieży w różnych regionach Polski, np. na Śląsku. (Opis: Wikipedia). Zobacz zasób

Inspiracje – periodyk informacyjny o charakterze oświatowym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wydawany od 1993 roku. Pismo adresowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty. „Inspiracje” powstały z myślą o wspieraniu dokonujących się zmian polskiej oświaty w wymiarze regionalnym przez prezentację przedsięwzięć podejmowanych przez ŚCDN na rzecz rozwoju nauczycieli i szkół województwa świętokrzyskiego oraz upowszechnianie nowych tendencji w wychowaniu i kształceniu. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Język Polski w Szkole Podstawowej – półrocznik dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkole podstawowej. Łączy myśl akademicką z praktyką nauczyciela. Ukierunkowany na prezentację najnowszych edukacyjnych rozwiązań proponuje nauczycielom języka polskiego m.in.: materiały metodyczne: scenariusze lekcji, pomoce: karty pracy, testy, sprawdziany, scenariusze zajęć pozalekcyjnych, programy i projekty integrujące treści przedmiotowe, artykuły naukowe: źródłowe, przeglądowe, polemiczne, szkice krytycznoliterackie itp. Ukazuje się od roku szkolnego 2017/2018. Poprzednia nazwa „Język Polski w Szkole IV-VI”. (Opis wydawcy) Zobacz zasób

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej – półrocznik dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Czasopismo przedmiotowo-metodyczne, adresowane do nauczycieli liceum, technikum i szkoły branżowej I i II stopnia. W każdym numerze kwartalnika odbiorca znajdzie artykuły, szkice i doniesienia z badań empirycznych, artykuły o tematyce zawodoznawczej, teksty teoretycznometodyczne i świetnie zaplanowane scenariusze lekcji z materiałem nauczania oraz recenzje ważnych dla szkolnej polonistyki publikacji. Poprzedni tytuł "Język Polski w Liceum" (Opis wydawcy).  Zobacz zasób

Języki Obce w Szkole– kwartalnik skierowany do nauczycieli języków obcych. Powstał w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne.  Pismo dostarcza nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służy wymianie doświadczeń, poszukuje najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspiruje do efektywnej pracy, informuje o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MEiN instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. (Opis: Wikipedia) Zobacz zasób

Kronika Sejmowa – miesięcznik informujący o bieżących pracach Sejmu RP i jego organów. Na jego łamach publikowane są relacje z posiedzeń Izby, komisji sejmowych, wizyt i spotkań odbywających się z udziałem przedstawicieli Sejmu, a także konferencji, wystaw i innych uroczystości. „Kronika” informuje też o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i działalności wybranych parlamentów państw europejskich. „Kronika” ukazuje się od grudnia 1990 roku. (Opis wydawcy).

Kwartalnik Pedagogiczny – kwartalnik naukowy ukazujący się od roku 1956. Publikowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Celem czasopisma jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, popularyzowanie dorobku polskiej pedagogiki wśród pedagogów obcojęzycznych (artykuły w językach obcych) i ułatwianie polskim pedagogom poznania tego, co dzieje się w pedagogice w innych krajach, poprzez publikowanie tłumaczeń prac obcojęzycznych. Znajdujemy tu zarówno prace już uznanych autorów, jak i początkujących adeptów nauki. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Matematyka – dwumiesięcznik dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wychodzący od 1948 roku. Czasopismo wspiera nauczycieli matematyki na wszystkich etapach nauczania szkolnego, dostarczając szeroką wiedzę metodyczną i praktyczną. W czasopiśmie znajdują się podpowiedzi, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia oraz jak angażować uczniów i podnosić ich aktywność. Pismo zawiera materiały dydaktyczne i edukacyjne, jak również artykuły przeglądowe, recenzje oraz zbiór zadań. (Opis wydawcy/Wikipedia). Od stycznia 2023 co drugi numer online Zobacz zasób

Nasz region – miesięcznik pełniący funkcję świętokrzyskiego informatora samorządowego. Wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ukazuje się od 2007 roku. Nadrzędnym zadaniem pisma jest informowanie o poczynaniach regionalnych i lokalnych samorządu świętokrzyskiego, promowanie województwa świętokrzyskiego oraz powiatów i gmin. Zobacz zasób

Pedagogika społeczna – kwartalnik naukowy. Powstał w 2001 roku. Jego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki społecznej, dzieje pedagogiki społecznej w Polsce i na świecie, procesy wychowawcze w ich kontekstach środowiskowych, edukacyjnych oraz kulturowych, edukacja człowieka w różnych fazach życia, formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych, wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze. Pismo jest adresowane do szerokiego grona teoretyków i praktyków, do nauczycielek i nauczycieli, wychowawców i wychowawczyń, opiekunów i opiekunek dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym szczególnie seniorów, pracowników służb socjalnych, działaczy i działaczek społecznych i samorządowych, osób pracujących w organizacjach pozarządowych. (Opis wydawcy). Zobacz zasób 

Polonistyka – dwumiesięcznik poświęcony metodyce nauczania literatury i języka polskiego dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydania tematyczne dwumiesięcznika skierowane są do nauczycieli polonistów, którzy dążą do poszerzania zakresu kompetencji w obszarach: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej. (Opis wydawcy). Od stycznia 2023 co drugi numer online. Zobacz zasób

Poradnik Bibliotekarza – miesięcznik instruktażowo-metodyczny, o charakterze popularnym. Adresowany do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz instruktorów z domów kultury. Prezentuje różnorodne treści z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa, jako elementu kultury i dziedzin pokrewnych przydatnych w zawodzie bibliotekarza: literatury, psychologii, pedagogiki, technologii informacyjnych. Od kilku lat specjalizuje się w problematyce książki dziecięcej, promocji działań bibliotek na rzecz wzrostu czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy w tym zakresie. Ukazuje się od 1949 r. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – miesięcznik dla wychowawców, pedagogów, nauczycieli i instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Wydawany od 1961 roku. Kompleksowo przedstawia aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji praktycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentują nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia. Wiele miejsca zajmują na łamach czasopisma zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Remedium – miesięcznik, który istnieje od 1993 roku. Można w nim znaleźć aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki, m.in. z zakresu pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym, szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania, badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia psychicznego. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

 Szkoła specjalna– dwumiesięcznik poświęcony pedagogice specjalnej. wychodzi od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W centrum uwagi są także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji, terapii i wspierania analizowane są w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Tygodnik Skarżyski – lokalny tygodnik ukazujący się na terenie powiatu skarżyskiego od 1998 roku, w poniedziałki. Zajmuje się wyłącznie tematyką regionalną (polityka, tematy społeczno-interwencyjne, kultura, sport, felietony). Tygodnik dociera do wszystkich gmin, osiedli i wsi powiatu skarżyskiego. (Opis: Wikipedia). Zobacz zasób

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne – dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów szkolnych klubów sportowych oraz studentów uczelni wychowania fizycznego. Jest to przewodnik po najpopularniejszych dyscyplinach sportu. W każdym numerze zamieszczamy scenariusze i osnowy, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach. Głównym przesłaniem czasopisma jest przygotowanie ciekawych zajęć, zwiększenie aktywności oraz wyników sportowych dzieci i młodzieży. Pismo założone w 1932 roku. (Opis wydawcy). Od stycznia 2023 co drugi numer online. Zobacz zasób

Wychowanie na co dzień – dwumiesięcznik popularnonaukowy dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. W „Wychowaniu na co dzień” znajdują się teksty podejmujące problematykę szeroko pojętej edukacji z jej wielorakimi powiązaniami w obszarach życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego. W  "Wkładce metodycznej" zamieszczane są m.in. przykładowe konspekty lekcji przedmiotowych dla szkół podstawowych (zwłaszcza w obszarze edukacji wczesnoszkolnej), gimnazjów i szkół średnich, scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki i terapii pedagogicznej oraz inne materiały przydatne i pomocne w praktyce pedagogicznej. Pismo założone w 1993 roku. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Wychowanie w Przedszkolu – miesięcznik dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dyrektorów tych placówek, a także studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni. Czasopismo ma charakter specjalistyczno-metodyczny, porusza zagadnienia doskonalenia, rozwoju zawodowego i refleksji pedagogicznej. Istnieje od 1948 roku. (Opis wydawcy). Zobacz zasób

Życie Szkoły – miesięcznik poświęcony edukacji wczesnoszkolnej, dla nauczycieli klas I-III, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców. Pismo zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami w zgodzie z nową podstawą programową, a także scenariusze wspierających codzienną pracę nauczycieli w klasach I-III. Czasopismo podnosi i doskonali umiejętności zawodowe nauczycieli, poszerza wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć zintegrowanych. W publikowanych materiałach promuje nowoczesne metody nauczania i pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać je na zajęciach. Przedstawia pomysły na ciekawe zajęcia oraz scenariusze z gotowymi do wykorzystania na lekcjach kartami pracy. Poświęca wiele uwagi sprawom wychowawczym, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i współpracy z rodzicami. (Opis wydawcy). Zobacz zasób