Źródła i bazy pełnotekstowe copy

Academica/Wypożyczalnia – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Zawiera publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń oraz publikacje chronione prawem autorskim, dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.

Akademicka Platforma Czasopism – umożliwia dostęp do czasopism naukowych wydawanych przez kilkanaście ośrodków naukowych w Polsce. 

Archiwum Cyfrowe SBP – zawiera m.in. archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych” oraz cyfrowe wersje czasopism „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”.

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository)– repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawiera dorobek naukowy pracowników naukowych UAM, m.in. cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych.

BazEkon – baza danych zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych.

BazTech – bliograficzno-abstraktowa baza artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Baza udostępnia także pełnotekstowe wydania czasopism i artykułów.

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Pamięci Narodowej – udostępnia publikacje popularyzatorskie i prace badawcze wydawane przez IPN, m.in. znajdą się tam książki, archiwalne numery „Biuletynu IPN” oraz czasopisma naukowe, dodatki historyczne do prasy, broszury popularnonaukowe z serii „Bohaterowie Niepodległej” i inne materiały edukacyjne.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji – gromadzi i udostępnia materiały i publikacje opracowane w ramach działalności wydziałów ORE i projektów EFS dotyczące edukacji.

Biblioteka Otwartej Nauki– w bibliotece udostępnione są publikacje monograficzne i artykuły opublikowane w dziełach zbiorowych z dziedzin humanistycznych. Autorzy udostępniają swoje publikacje w ramach otwartego dostępu.

Czasopisma humanistyczne (BazHum) – baza, która udostępnia pełnotekstową zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

Czytelnia Czasopism PAN – prezentuje pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM– otwarte dziedzinowe repozytorium naukowe, umożliwiające przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi.  Główne działy tematyczne: historia, archeologia, historia sztuki, bibliologia i informacja naukowa, etnologia i antropologia kulturowa, muzykologia.

Otwórz Książkę – serwis, który gromadzi i udostępnia cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych udostępnionych przez ich autorów lub/i wydawców. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną. Dominujące dziedziny: historia, kulturoznawstwo, socjologia, psychologia, literaturoznawstwo, nauki o polityce, filozofia, ekonomia.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa – głównym celem biblioteki jest zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów organizacji zrzeszających polską diasporę na świecie. Kolekcja podzielona jest na trzy główne kategorie: Prasa – przede wszystkim prasa codzienna diaspory polskiej z XX w. Książki – druki wydane poza krajem w pierwszej połowie XX w. Archiwalia – np. dokumentacja stowarzyszeń, instytucji, czy indywidualna.

POLONA – największa biblioteka cyfrowa w Polsce. Udostępnia zbiory narodowe zgromadzone w Bibliotece Narodowej: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Zbiory POLONY to cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON) – zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. W repozytorium udostępniane są materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) – zawiera zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentację badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek.


Chmura Czytania – portal, który daje dostęp do książek stanowiących kanon literatury (klasyka polska i światowa).

Lektury.gov.pl – portal udostępniający utwory literackie będące na liście lektur szkolnych (najważniejsze dzieła literatury polskiej i światowej).

STAROPOLSKA: Tradycja - Kultura - Literatura – serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście tradycji europejskiej. E-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa. Udostępnia także teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce.

Wolne Lektury – portal udostępnia reprodukcje cyfrowe utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej.


Arianta – baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne.

Google Książki (Google Books) – wyszukiwarka książek. Wyszukiwanie obejmuje książki znajdujące się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie. Niektóre książki znajdujące się w serwisie można przeczytać w całości.

Google Scholar – wyszukiwarka internetowa służąca do przeszukiwania bazy danych zawierających publikacje naukowe z różnych dziedzin.


prezentacje

Leopold Staff w Skarżysku-Kamiennej